Με την εγγραφή τους, οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής «ImproVIBE», αυτομάτως αποδέχονται και συμφωνούν με τους κάτωθι όρους:

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου ή μαθήματος θα καταβάλλονται όπως αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε σεμιναρίου ή μαθήματος και μάλιστα πριν την έναρξη της φοίτησης. Εάν δεν καταβληθούν εγκαίρως τα δίδακτρα, η Σχολή δεν εγγυάται τη δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μόνη εξαίρεση είναι όταν έχει προϋπάρξει συγκεκριμένη συννενόηση μεταξύ του σπουδαστή και της γραμματείας.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Η Σχολή έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα δίδακτρα που κατεβλήθησαν για εγγραφή του σπουδαστή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή μάθημα μόνο στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον σπουδαστή προ της παρόδου δέκα ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

Δίδακτρα που κατεβλήθησαν για εγγραφή του σπουδαστή σε κάποιο ειδικό, περιστασιακό εργαστήρι ή σεμινάριο, δεν θα επιστρέφονται.

– Εάν για οποιαδήποτε αιτία, ακυρωθεί κάποιο σεμινάριο – εργαστήρι, δεν θα επιστρέφονται τα δίδακτρα, εφόσον οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

– Σε περίπτωση που o σπουδαστής καταβάλλει μέρος ή όλο το ποσό των διδάκτρων, αλλά ο ίδιος, από δική του υπαιτιότητα ή μη, δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα, είτε όλα είτε μερικά από αυτά, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων που ήδη κατέβαλλε. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμψηφιστεί αυτή η πληρωμή με τα δίδακτρα οποιουδήποτε σεμιναρίου ή εργαστηρίου αν ξαναγραφτεί στο μέλλον ο ίδιος σπουδαστής.

– Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν καταφέρει, από δική του υπαιτιότητα ή μη, να παρακολουθήσει τα μαθήματα του σεμιναρίου στο οποίο έχει γραφτεί, είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει εξ ολοκλήρου το ποσό των διδάκτρων αυτού του σεμιναρίου.

3. ΑΝΑΒΟΛΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή αναβάλλει οποιοδήποτε σεμινάριο ή μάθημα, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον κρίνει ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του. Εάν συμβεί αυτό ορίζεται νέος χρόνος διεξαγωγής του, όποτε κριθεί αυτό δυνατό από τη Σχολή.

4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εάν ακυρωθεί από υπαιτιότητα της σχολής ή του καθηγητού της, κάποιο σεμινάριο ή μάθημα, θα ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

– Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής δεν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του σεμιναρίου στο οποίο έχει γραφτεί, η Σχολή δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει ημερομηνία αναπλήρωσης. Παρ’ολ’αυτά, η Σχολή προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

5. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Σε περίπτωση απουσίας ή σημαντικής αργοπορίας, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν τη Σχολή.

Σε κάθε σεμινάριων των 6 εβδομάδων, επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. Όποιος μαθητής κάνει 3 ή περισσότερες απουσίες, θα μπορεί να παρακολουθήσει τα υπόλοιπα μαθήματα του σεμιναρίου, αλλά δεν θα του/της επιτραπεί να προχωρήσει στον επόμενο κύκλο μαθημάτων. Για να μπορέσει να προχωρήσει, θα πρέπει να επαναλάβει τον ίδιο κύκλο.

– Αργοπορία πέραν της μίας ώρας σε κάθε μάθημα μετράει ως απουσία.

6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Τα σεμινάρια και οι παραστάσεις της ImproVIBE ενίοτε φωτογραφίζονται και βιντεοσκοπούνται. Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής και η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση του υλικού αυτού για διαφημιστικούς – εμπορικούς σκοπούς. Με την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή μάθημα της Σχολής, οι σπουδαστές επιτρέπουν τη χρήση αυτού του υλικού, είτε αποτυπώνονται σε αυτό είτε όχι, για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

– Εάν κάποιος σπουδαστής δεν επιθυμεί να δημοσιευτεί υλικό στο οποίο αποτυπώνεται ο ίδιος/η ίδια, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στη γραμματεία της Σχολής πριν την έναρξη των μαθημάτων.

7. Παραγγελία υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα έχει γίνει αποδοχή των όρων σύμβασης.